Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing:

  1. Klachten omtrent de prestaties en/of factu(u)r(en) dienen binnen de 5 dagen na de prestatie of factuurdatum, per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht, zoniet wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd.
  2. Alle facturen zijn betaalbaar op 8 dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn, vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd:
    1. Een verwijlrente van 1,5 % per maand van het factuurbedrag
    2. Een forfaitaire vergoeding van 10 % van het factuurbedrag als schadevergoeding
  3. Elk geschil wordt beheerst door het Belgisch Recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel behoren. Wij behouden ons het recht ons tot ieder andere bevoegde rechtbank te richten.
  4. Cadeaubonnen alsook een krediet naar aanleiding van COVID uitgeschreven door het hotel zijn 1 jaar geldig na datum van uitschrijving.